Плетени играчки. Коня-пони Тамара Новак

Играчки плетени . Коня-пони Тамара Новак.
Описание на плетенето.
)